مقاله ارایه مدل سنجش آمادگی الکترونیکی شهرک های صنعتی و ارایه راه حل های بهینه افزایش آن

خلاصه مقاله

در این تحقیق ضمن بررسی مدل های موجود ارزیابی آمادگی الکترونیکی، ابتدا با توجه به شرایط بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) ها مدلی شامل دو بعد “ارتباطات” و “مدیریت و منابع انسانی” توسعه داده شد. در این مدل بعد ارتباطات دارای مراحل شروع، حضور بهنگام مبادله و تحول است و بعد مدیریت و منابع انسانی دارای مراحل اقدامات اولیه، برنامه ریزی، محقق شدن، نهادینه شدن و بهینه سازی است. بر مبنای این دو بعد مدل، در فضای سه بعدی، آمادگی الکترونیکی بنگاه در یکی از سطوح “آماده سازی درجه 3، آماده سازی درجه 2، توسعه درجه 2، توسعه درجه 1، مدیریت درجه 2، مدیریت درجه 1، کاملا خودکار درجه 2 و کاملا خودکار درجه 1” قرار می گیرد. سپس از طریق پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز مدل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه ها، از 20 بنگاه نمونه مستقر در شهرک های صنعتی استان بوشهر جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امتیاز آمادگی الکترونیکی شهرک های صنعتی استان بوشهر جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امتیاز آمادگی الکترونیکی شهرک های صنعتی استان بوشهر در بعد ارتباطات مدل 0.22 از 1و در بعد مدیریت و منابع انسانی 0.29 از 1 می باشد. به منظور کمک به افزایش میزان آمادگی الکترونیکی شهرک های صنعتی استان بوشهر در بعد ارتباطات، “پرتال نمونه آزمایشی صنعت و معدن استان بوشهر” توسط محقق طراحی و توسعه داده شده است که پیوستن هر یک از بنگاه ها به آن با توجه به شاخص های بعد ارتباطات مدل (تعداد خط تلفن، تعداد کامپیوترهای وصل به اینترنت، شبکه داخلی و …) می تواند باعث افزایش امتیاز بنگاه در این بعد و در مجموع باعث افزایش آمادگی الکترونیکی بنگاه ها و به دنبال آن افزایش آمادگی شهرک های صنعتی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.