مقاله استفاده از مدل اقتصاد سنجی لوجیت در تعیین ارزش اقتصادی توریسم

خلاصه مقاله

هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز ابر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه- دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدید کننده ازمنطقه مذکور جمع آوری شد. بر اساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای رضایت از خدمات رفاهی، اقامت شبانه در صورت ایجاد کمپ، هزینه خانوار و پیشنهاد در سطح احتمال 5 درصد معنی دار می باشند و از عوامل موثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از حوزه آبخیز ابر می باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدید کننده جهت استفاده از پارک جنگلی 8096 ریال بدست آمده است. نتایج بیان می کند که حوزه آبخیز ابر ارزش تفریحی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان، توجیهی را فراهم می کند تا از کیفیت منابع طبیعی حمایت نمایند و از کم جلوه دادن منابع مرتعی جلوگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.